ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

§1 Ändamål 

Föreningen är en rikstäckande organisation för Sveriges hockeysupportrar och har som ändamål att representera dessa i frågor som rör svensk ishockey och svensk supporterkultur och vara deras röst i debatten om den svenska ishockeyn utveckling. 

Föreningen skall verka för en ansvarstagande, positiv och mångfaldig läktarkultur. 

Föreningen skall verka för att den demokratiska traditionen inom svensk idrott bevaras, och bevaka intressen hos berörda ishockeyföreningars medlemmar. Föreningen skall sträva efter att svensk ishockey omges av ett regelverk som kan upplevas som legitimt av alla det berör. 

Föreningen anser att dialog och delaktighet mellan alla aktörer är nödvändig för en positiv utveckling av svensk ishockey. Föreningen skall vara en aktiv part i denna utveckling. 

Föreningen är politisk obunden och fristående från Svenska ishockeyförbundet (SIF) och ligaorganisationerna SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan samt de klubbar och idrottsaktiebolag vars supporterföreningar finns representerade i föreningen. 

§2 Sammansättning 

Föreningen består av de juridiska personer, i huvudsak ideella föreningar, eller annan särskild gruppering, som upptagits som medlemmar i enlighet med dessa stadgar. 

§3 Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

§4 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordförande samt kassör eller vice ordförande, två i förening. Föreningens ordförande äger alltid rätt att ensam teckna föreningen men utövande av sådan rätt skall styrelsen omedelbart informeras om. 

§5 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens har ett brutet verksamhets- och räkenskapsår som omfattar 1 maj-30 april. 

§6 Stadgetolkning 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Föreningen består av de juridiska personer, i huvudsak ideella föreningar, eller annan särskild gruppering, som upptagits som medlemmar i enlighet med dessa stadgar. 

§7 Skiljeklausul 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna. 

§8 Stadgeändring 

Stadgeändring kan endast ske på årsmöte och kräver då 2/3 majoritet av rösterna. Motioner som gäller stadgeändring skall sändas till föreningens styrelse senast åtta veckor före årsmöte. Färdigt förslag på stadgeändring ska meddelas medlemmarna senast fyra veckor innan årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

§9 Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens eventuella tillgångar fördelas enligt så sittande möte beslutar och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet. 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

§10 Medlemskap 

Alla supporterföreningar och supportergrupper som vill stödja HSU, oberoende av kön, sexuell läggning, nationalitet, politisk åskådning, etnisk eller social bakgrund kan söka medlemskap i föreningen Hockeysupporterunionen. Medlemsavgift till föreningen erläggs med belopp som fastställs av årsmötet. Avgiften erläggs på årsbasis och medlemskapet följer föreningens brutna räkenskapsår. Ansökan om medlemskap får avslås av årsmöte eller styrelse om det kan antas att organisationen kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut om vägrat medlemskap kan överklagas att avgöras på årsmöte. Styrelsens information till medlemmar delges huvudsakligen via föreningens hemsida och/eller e-post. 

§11 Utträde 

Medlem som vill utträda ur föreningen skall meddela det skriftligen till styrelsen och anses därefter ha lämnat föreningen. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte. 

§12 Uteslutning 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, högst 21 dagar, fått tillfälle att yttra 

sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde. 

§13 Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna 

• har rätt till information om föreningens angelägenheter 

• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan 

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen 

• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE 

§14 Tidpunkt, kallelse 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas mellan elitishockeysäsongens slut och dess start, dock senast den 30 juni. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 12 veckor före årsmötet. Kallelse sker via publicering på föreningens digitala kommunikationskanaler och skickas via e-post till de medlemmar som registrerat sin e-postadress hos föreningen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det meddelas medlemmarna senast fyra veckor innan årsmötet. Dagordning, förslag på stadgeändring och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt styrelsens förslag skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. 

§15 Förslag till motioner att behandlas av årsmötet 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

§16 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 

Medlem som har betalt medlemsavgiften har rösträtt på årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Endast en representant per medlemsförening kan yttra sig och lämna förslag på årsmötet varav denna representant ska vara anmäld till styrelsen innan årsmötets början. 

§17 Beslutsförhet 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

§18 Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning 3 sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 

§19 Röstlängd 

Röstlängden storlek föreslås av styrelsen och skall anslås i samband med kallelsen till årsmötet eller extra årsmötet. Styrelsen skall även bifoga motivering till föreslagen röstlängd. Rösträtten kan vara lägst en röst och högst två röster. Rösträtten utövas genom närvaro av samlad representation av medlemsföreningar per tillhörande ishockeyförening. Röstlängden fastställs av årsmötet och vid omröstning angående röstlängd erhålls är en röst per ishockeyförening. 

§20 Valbarhet 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. 

§21 Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 

1. Mötet öppnas.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Upprop av anmälda klubbdelegater.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt vid behov rösträknare.
8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
9. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 

11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år,
b) minst sex ledamöter i styrelsen för en tid av maximalt två år,
c) Behövligt antal suppleanter i styrelsen för en tid av ett år,
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år (som revisor eller suppleant får ej styrelseledamot utses),
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas. 

§22 Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16§ och 17§. 

VALBEREDNINGEN 

§23 Sammansättning, åligganden 

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningens uppdrag förtydligas i policydokument i föreningen. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. 

REVISORER 

§24 Revision 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte tvunget ingå regelbundet på 

styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. 

STYRELSEN 

§25 Sammansättning 

Styrelsen väljs på årsmötet och ska bestå av ordförande, 6 till 10 ledamöter och 0 till 3 numrerade suppleanter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män i blandade åldrar. Styrelseledamöter kan väljas på ett eller två års mandat, ordföranden dock alltid på ett år. Styrelsens ledamöter bör väljas växelvis för att bibehålla kontinuitet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. 

§26 Styrelsens åligganden 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att 

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas 

• verkställa av årsmötet fattade beslut 

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 

• ansvara för och förvalta föreningens medel 

• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 25 § 

• förbereda årsmöte 

§27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras. 

§28 Överlåtelse av beslutanderätten 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.