Hockeysupporterunionen bjuder in till årsmöte för verksamhetsåret 2021/2022

2022-03-20

Datum: söndag 12/6 2022
Tid: 13.00
Plats: Hovet, Stockholm

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Upprop av anmälda klubbdelegater.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt vid behov rösträknare.
 8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 9. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år,
  b) minst sex ledamöter i styrelsen för en tid av maximalt två år,
  c) Behövligt antal suppleanter i styrelsen för en tid av ett år,
  d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år (som revisor eller suppleant får ej styrelseledamot utses),
  e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötet avslutas.

  Ärenden som ska behandlas vid årsmötet utöver de ordinarie punkterna ska överlämnas skriftligen till styrelsen senast åtta veckor före årsmötet.

  Representant för respektive medlemsförening ska vara anmäld till styrelsen via mejl styrelsen@hockeyunionen.com senast tre dagar före årsmötet