Förslag till förändring av stadgar för HSU

2022-05-14

Under våren har en arbetsgrupp inom HSUs styrelse sett över de existerande stadgarna för föreningen. Utöver vissa språkliga justeringar, styckesindelningar av långa textblock och korrigeringar som ej ändrar stadgarnas betydelse vill vi peka på följande förändringar som gjorts av stadgarna i paragraferna 11, 16 samt 19.


• I paragraf 11 om Utträde föreslås den sista meningen ”Ej erlagd medlemsavgift skall anses som föreningen ej varit medlem under verksamhetsåret” strykas, då budskapet framgår redan i paragraf 10, samt att det ej handlar om ett aktivt utträdesförfarande.

• I paragraf 16 föreslås en specificering för vid vilket datum (3/12) medlemsavgift ska ha erlagts för att supporterföreningen/-grupperingen skall ha rösträtt på nästkommande årsmöte. Förtydligande angående hur rösträtten delegeras och används på årsmötet har lagts till, likaså att medlem som ej har rösträtt på årsmötet har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

• I paragraf 19 föreslås en ny specifikation kring tilldelning av rösträtter tillkomma. Medlem med mer än 500 medlemmar tilldelas 2 röster, medlem med färre än 500 individuella medlemmar tilldelas 1 röst. Vid omröstning angående röstlängden i sig tilldelas en röst per ishockeyförening.